اعضای افتخاری

آمار گروه گپ

تعداد نشست ها ، جلسات ، دوره ها ، سخنرانان و ... از دید آماری
5
نشستگپ تصویرسازی
2
دورهگپ هنرمندان
58
نشستگپ مدیریت
102
نشستگپ گرافیک
3
جلسهورکشاپ
15
نشستصبح های خلاق