مینا ناموری

تیم اجرایی
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد معماری داخلی
سوابق اجرایی
  • عضو تیم اجرایی گپ گرافیک تبریز از مهر ۹۶ تا به امروز
  • عضو تیم برگزاری جلسات کریتیومرنینگز تبریز از سال ۱۳۹۴ تا امروز