بهناز قاسمی ترکان

تیم اجرایی
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی میکروبیولوژی
سوابق اجرایی
  • عضو تیم برگزاری جلسات کریتیومرنینگز تبریز از سال ۱۳۹۴ تا امروز
محل اشتغال قبلی
  • آزمایشگاه رویان۱۳۹۱
  • آزمایشگاه پاتولوژی آرین ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶
  • آزمایشگاه مدیکا ۱۳۹۶