امیر ابراهیمی محتشم

تیم اجرایی
سوابق اجرایی
  • عضو تیم اجرایی گپ گرافیک تبریز از خرداد ۹۴ تا به امروز
  • عضو تیم برگزاری جلسات کریتیومرنینگز تبریز از سال ۱۳۹۶ تا امروز
محل اشتغال قبلی
  • تاسیس طرح و چاپ محتشم - ۱۳۸۶
  • مدیر هنری کانون تبلیغاتی جم - ۱۳۸۵
  • طراح چاپخانه سعادت - ۱۳۸۴
  • طراح چاپخانه مولوی - ۱۳۸۲
  • طراح چاپخانه‌های اطلس - ۱۳۷۹
محل اشتغال فعلی
  • طرح و چاپ محتشم